Gimnazija Šiška

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk

Geografija

PDF
 ocenjevanje znanja pri predmetu Geografija

 

V skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah  in v skladu z učnim načrtom za geografijo, predlagamo pri predmetu geografija naslednje kriterije:

  

  1. Pri pouku geografije bodo učenci pridobili ocene z ustnim in pisnim ocenjevanjem.
  2. Pisno ocenjevanje znanja je napovedano.
  3. Ustno ocenjevanje znanja je napovedano za učence s statusom. V ostalih primerih se o tem dogovorijo posamezen učitelj in učenci. Z obsegom snovi, ki bo zajeta v ocenjevanju, učence predhodno seznani učitelj.
  4. Učenci 1., 2. in 3. letnika morajo v šolskem letu pridobiti eno pisno, dve ustni oceni ter eno oceno z alternativnim ocenjevanjem.
  5. Dijaki s pedagoško pogodbo lahko pridobijo po eno oceno v posameznem ocenjevalnem obdobju, oziroma se tematski sklopi določijo v dogovoru. Ocena je pisna ali ustna in se o tem dogovorita učenec in učitelj, ki učenca ocenjuje.
  6. Pri prof. Drmoti so učenci ocenjeni z ustnim ocenjevanjem.
  7. Pri ustnem ocenjevanju dobi učenec tri vsebinsko različna vprašanja. Pri ocenjevanju znanja se upoštevajo naslednji kriteriji: poznavanje geografske lege in branje karte, obvladovanje geografskih pojmov, razumevanje zakonitosti, sklepanje in utemeljevanje.
  8. Z obliko naloge in s kriteriji ocenjevanja pri alternativnem ocenjevanju bo posamezen učitelj seznanil učence pred začetkom izvajanja naloge.
  9. V 4. letniku morajo učenci pridobiti dve ustni in tri pisne ocene. V ocenjevanju so zajete tudi vsebine iz obče in regionalne geografije, ki jih je za ocenjevanje na maturi določil RIC.  Z obsegom snovi, ki bo zajeta v ocenjevanju, učence predhodno seznani učitelj.
  10. Kriterij za ocenjevanje znanja pri pisnem ocenjevanju je naslednji

                   5      88 ali več %

                   4      75 ali več %, manj kot 88 %

                   3      62 ali več %, manj kot 75 %

                   2      50 ali več %, manj kot 62 %

                   1      manj kot 50 %

  1. Učenec, ki v ocenjevalnem obdobju ni dosegel minimalnih standardov, pridobi oceno pisno ali ustno in se o tem dogovori z učiteljem.
  2. Učenec, ki ne pridobi ocene z alternativnim ocenjevanjem v predvidenem roku ima zagovor naloge v roku pridobivanja ocen. Če učenec v tem roku ocene ne pridobi, zaključena ocena ne more biti pozitivna.
  3. Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti so ustni.

 Predmet: GEOGRAFIJA – 1. letnik

 

Obseg snovi in minimalni standardi znanja

 

Tema: GEOGRAFIJA KOT VEDA

Minimalni standardi znanja:

  • opredeli predmet preučevanja geografije
  • pozna pojem geosfera in zna opredeliti geografske elemente, dejavnike in procese

 

Tema:  NASTANEK IN ZGRADBA ZEMLJE

Minimalni standardi znanja:

  • pozna notranje (endogene) in zunanje (eksogene) sile in procese in in zna razložiti njihov pomen za izoblikovanost površja
  • pozna notranjo zgradbo Zemlje in pomen za današnjo razporeditev kontinentov in izoblikovanost površja
  • pozna glavne faze geološkega razvoja Zemlje in pomen za izoblikovanost površja in zna na karti sveta pokazati posamezne enote
  • pozna vrste kamnin po nastanku in pozna njihove glavne značilnosti
  • imenuje tipične kamnine v Sloveniji in domači pokrajini

 

Tema: POVRŠJE ZEMLJE

Minimalni standardi znanja:

  • opiše  zunanje sile in preoblikovalne procese na primerih iz Slovenije in sveta
  • opiše razvoj rečnega, ledeniškega, vetrnega, obalnega reliefa in kraških pojavov ter  jih ovrednoti z vidika človeka
  • s pomočjo skic oziroma slikovnega gradiva prepozna in opiše reliefne oblike
  • razlikuje  pojma Kras in kras

 

Tema: VREME IN PODNEBJE

Minimalni standardi znanja:

 

  • pozna zgradbo atmosfere in njen pomen za življenje
  • razlikuje pojma vreme in podnebje
  • pozna  podnebne elemente in dejavnike
  • razlikuje pojma toplotni pas in podnebni tip
  • opiše značilnosti podnebnih tipov v posameznih toplotnih pasovih in jih pokaže na karti sveta

 

Tema: PRST

Minimalni standardi znanja:

  • pozna nastanek prsti in pedogenetske dejavnike;
  • pozna glavne lastnosti prsti in njihov pomen za rabo tal;
  • ovrednoti vpliv človekove dejavnosti na prsti.

 

 

Tema: RASTLINSTVO

Minimalni standardi znanja:

  • pozna vpliv dejavnikov okolja  na rastlinstvo 
  • ovrednoti  pomen rastlinstva za človeka in vlogo človeka pri ogrožanju in ohranjanju naravnega  rastlinstva
  • opiše značilne vrste rastlinstva po podnebnih pasovih

 

Tema:  VODOVJE

Minimalni standardi znanja:

  • našteje in na katri sveta/Slovenije pokaže območja velikih vodnih površin v različnih agregatnih stanjih
  • pozna pomen vodovja za človeka
  • pozna glavne fizikalne in kemične lastnosti morske vode in pomen za človeka
  • pozna glavne pojme o tekočih vodah
  • opredeli glavne vire onesnaženja voda in ekološke probleme
  • našteje  jezera po nastanku in primere pokaže na karti
  • pozna pomen podtalnice za človeka in problematiko ogrožanja podtalnice v Sloveniji
  • razloži pojem in pomen mokrišč

 

Tema:  PREBIVALSTVO

Minimalni standardi znanja:

  • pozna pojme v zvezi z gibanjem števila prebivalcev
  • opredeli vzroke in posledice selitve prebivalstva in oblike selitev
  • pozna biološke in družbene sestave prebivalstva

 

Tema:  NASELJA

Minimalni standardi znanja:

  • pozna  merila za opredelitev naselij.
  • s pomočjo slikovnega gradiva prepozna in opiše tipe podeželskih naselij v Sloveniji
  • pozna zgradbo mesta ter procese spreminjanja mest

 

Tema: KMETIJSTVO

Minimalni standardi znanja:

  • pozna različne oblike kmetovanja v svetu
  • na primeru iz Slovenije ali sveta označi ekološke probleme pri proizvodnji hrane

 

Tema: ENERGETIKA IN INDUSTRIJA

Minimalni standardi znanja:

  • pozna pomen posameznih energijskih virov za človeštvo nekoč in danes
  • pozna razmestitvene dejavnike industrije
  • s pomočjo tematske karte ali slikovnega gradiva zna analizirati značilnosti  industrijske pokrajine
  • pojasni vpliv industrije na pokrajino

 

Tema: PROMET

Minimalni standardi znanja:

  • pozna vrste prometa in jih primerja med seboj
  • analizira vpliv posameznih vrst prometa na pokrajino

 

Tema: TURIZEM

Minimalni standardi znanja:

  • opredeli pogoje za razvoj turizma
  • označi vpliv turizma na pokrajino, gospodarstvo in življenje ljudi

 

Tema: Trajnostni razvoj

Minimalni standardi znanja:

·        pozna bistvo trajnostnega razvoja

·        pozna osnove za vrednotenje prostora za različne dejavnosti

 

Predmet: GEOGRAFIJA – 2. letnik

 

Obseg snovi in minimalni standardi znanja

 

Učna tema: Razvite države in države v razvoju

Minimalni standardi znanja:

·        našteje kriterije za določanje stopnje gospodarske razvitosti držav

·        našteje dva razloga za razlike v gospodarski razvitosti po svetu

 

Učna tema: Azija

Minimalni standardi znanja:

  • našteje in na karti pokaže regije Azije
  • našteje in na krati pokaže glavne naravne enote Azije
  • našteje in pojasni dejavnike, ki vplivajo na podnebje in rastlinstvo Azije
  • s pomočjo ustreznih klimogramov sklepa o podnebnih tipih in  značilnih rastlinskih pasovih
  • na karti pokaže največje azijske reke, pozna njihove hidrografske značilnosti pomen za poselitev in gospodarstvo
  • razlikuje pojma areičnost in endoreičnost
  • s pomočjo statističnih podatkov opiše glavne značilnosti prebivalstva azijskih držav (poselitev, naravno gibanje,  sestave, urbanizacija)
  • pozna glavna verstva v Aziji in pojasni pomen verske sestave v pokrajini
  • našteje oblike kmetijstva in opiše značilnosti kmetijstva  v Aziji
  • pozna poglavitne gospodarske težnje in politične probleme v Aziji

 

Učna tema: Afrika

Minimalni standardi znanja:

  • našteje in na krati pokaže glavne naravne enote Afrike
  • razlikuje pojma nizka in visoka Afrika in pojasni vpliv tektonike na relief
  • na karti pokaže največje afriške reke in pozna pomen za življenje ljudi
  • našteje dejavnike, ki vplivajo na podnebje Afrike
  • s pomočjo ustreznih klimogramov sklepa o podnebnih tipih in značilnih rastlinskih pasovih
  • poveže zgodovinski razvoj z današnjo gospodarsko in politično podobo
  • našteje in predstavi  oblike kmetovanja v Afriki in našteje glavne kmetijske pridelke za samooskrbo in izvoz
  • na karti omeji sušna območja v Afriki ter razloži vzroke in posledice  sušnosti
  • s pomočjo tematske karte določi glavna rudarska in naftna območja 
  • pozna problematiko enostranske gospodarske razvitosti na primeru plantažnega kmetijstva in rudarstva

 

Učna tema: Latinska Amerika

Minimalni standardi znanja:

·        pozna  pomen "odkritja" Amerike za prvotno prebivalstvo  in Evropejce

·        našteje in na krati pokaže glavne geografske enote Srednje Amerike

·        pojasni naravnogeografske posebnosti Srednje Amerike (podnebje, rastlinstvo, vulkanizem, potresi, hurikani)

·        zna našteti glavne rasne skupine in jih prostorsko umesti

·        predstavi glavne gospodarske probleme v izbranih regijah Srednje Amerike  

·   predstavi probleme latinskoameriških mest  

·        našteje in na krati pokaže glavne naravne enote in največje reke Južne Amerike

·   s pomočjo ustreznih klimogramov opiše glavne tipe podnebja v Južni Ameriki in jih poveže z vegetacijskimi razmerami

·        razloži značilnosti poselitve in gospodarskega razvoja v državah andsko-indijanske Amreike  

·        s pomočjo tematskih kart predstavi gospodarsko usmerjenost Brazilije

·        pozna problematiko pretiranega krčenja tropskega deževnega gozda

 

Učna enota: Severna Amerika

Minimalni standardi znanja:

·        našteje in na krati pokaže glavne naravne enote  in največje reke Severne Amerike

·        s pomočjo klimogramov in tematske karte ugotovi količino in razporeditev padavin in temperature v posameznih območjih Severne Amerike ter  opredeli podnebni tip

·        našteje najpogostejše ujme in pozna vzroke

·        pozna značilnosti naseljevanja in posledice za rasno sestavo ameriškega prebivalstva

·        loči politiko »talilnega lonca« in »multikulturnega» razvoja

·        pozna značilno zemljiško razdelitev v ZDA

·        s pomočjo statisitčnih podatkov  na karti ovrednoti  pomen kmetijstva ZDA  in razlikuje glavne kmetijske  pasove

·        na tematski karti določi najpomembnejše industrijske regije v ZDA in Kanadi  in našteje razmestitvene  dejavnike

·        pozna zgradbo ameriškega velemesta in pojem megalopolis

·        s pomočjo tematskih kart in statističnih podatkov primerja gospodarstvo ZDA in Kanade

 

Učna enota: Avstralija in Oceanija

Minimalni standardi znanja:

  • našteje in na krati pokaže glavne naravne enote  in največje reke v Avstraliji
  • pozna pomen tekočih in podzemeljskih voda za prebivalstvo
  • s pomočjo klimogramov in tematske karte ugotovi količino in razporeditev padavin in temperature v posameznih območjih Avstralij, opredeli podnebni tip ter oblike naravnega rastja
  • pozna politiko Avstralije do priseljencev in prvotnega prebivlastva
  • ovrednoti današnji  položaj avstralskih domorodcev 
  • pozna vzroke za neenakomerno razporeditev prebivalstva
  • pozna oblike kmetijstva v Avstraliji 
  • s pomočjo statističnih podatkov opredeli vlogo Avstralije v  svetovnem gospodarstvu
  • opredli pojem Oceanija in na karti pokaže največje otoke, otočja

 

Učna enota: Polarna območja

Minimalni standardi znanja:

  • na karti pokaže polarna območja
  • pozna naravne pogoje za pojav ledu na Arktiki in Antarktiki
  • pozna okoljske probleme polarnih območij

 

Pojme, ki se nanašajo na naravne enote, obravnavane države, mesta, obravnavane pokrajine, reke, jezera morajo učenci pokazati/označiti na fizični oziroma tematski karti ter na nemi karti.

Predmet: GEOGRAFIJA – 3. letnik

 

Obseg snovi in minimalni standardi znanja

 

Učna enota: EVROPA

Minimalni standardi znanja:

  • na karti pokaže in imenuje večje  polotoke, otoke, morja, zalive in morske ožine Evrope ter ovrednoti njihov pomen za prebivalstvo
  • opiše nastanek, značilnosti obal in njihov pomen za človeka ter posamezne tipe pokaže na karti
  • pozna značilnosti geološke zgradbe Evrope ter na karti / nemi karti pravilno pokaže in imenuje pomembnejše (večje) gorske sisteme, nižine in kotline v Evropi ter opiše njihov nastanek

 

  • pojasni pomen posameznih podnebnih dejavnikov
  • s pomočjo klimogramov imenuje in opiše različne tipe podnebja v Evropi, pozna njihovo prostorsko razširejnost

 

  • s pomočjo tematskih kart označi značilne tipe naravnega rastlinstva v Evropi v različnih podnebnih razmerah

 

  • na karti/nemi karti  pokaže najpomembnejše evropske  reke
  • na fizični karti/nemi karti pokaže/imenuje večja jezera v Evropi

 

  • na karti pokaže najbolj gosto poseljena območja v Evropi in razloži vzroke za takšno razporeditev prebivalstva, pozna pojem osrednje in robno območje
  • pozna vzroke za migracijske tokove v Evropi v obdobju po drugi svetovni vojni
  • navede cilje povezovanja evropskih držav 
  • opredeli najpomembnejše smeri prometnih tokov

 

Učna enota: SEVERNA EVROPA

Minimalni standardi znanja:

  • pozna pojem in pokaže na karti/nemi karti države
  • označi procese, ki so vplivali na odlikovanje reliefna v S.Evropi 
  • pozna pomen podnevbnih dejavnikov in pomen podnebja za poselitev, kmetijstvo, promet in turizem
  • pozna glavne enirgijske vire in bistvene značilnosti njihove energijske politike
  • pozna probleme preobrazbe industrije  na Švedskem in Finskem
  • opredeli pojav kislega dežja v Skandinaviji; pozna vzroke, posledice in načine reševanja okoljskih problemov in to primerja s Slovenijo
  • pozna posledice pretiranega ulova z vidika naravnega ravnotežja in možnosti za prihodnost
  • pojasni problematiko narodnostne sestave pribaltskih držav

 

 

Učna enota: ZAHODNA EVROPA

Standardi znanja:

  • definira pojem in pokaže na karti/nemi karti države, naravne enote, pokrajine
  • pojasni izoblikovanost površja Zahodne Evrope
  • pozna podenbje Zahodne Evrope
  • opredeli glavne značilnosti gospodarskega razvoja Zahodne Evrope vrednoti pomen naravnogeografskih značilnosti  za razvoj  kmetijstva  in industrije
  • pozna značilnosti preobrazbe industrije v Veliki Britaniji in Belgiji
  • pozna porblematiko izseljevanja Ircev  in sodobni razvoj Irske
  • pojasni »Severno irsko vprašanje«
  • pozna dejavnike za razvoj  nizozemskega kmetijstva in ga primerja s  s slovenskim
  • pozna strukturo prebivalstva  v Belgiji
  • predstavi značilnosti strukture francoskega gospodarstva
  • predstavi nacionalno sestavo Francije  in značilnosti centralistične ureditve

 

Učna enota: JUŽNA EVROPA

Standardi znanja:

  • opredeli pojem in na karti/nemi karti pokaže posamezne države, naravne enote, reke
  • primerja razvitost turizma v Grčiji,  Italiji, Franciji in Španiji  in pozna okoljske probleme, ki jih povzroča ta dejavnost
  • opiše možnosti za razvoj  kmetijstva  v Italiji, Grčiji in na Iberskem polotoku
  • pozna problematiko nacionalne sestave Iberskega polotoka
  • opiše posebnosti  reliefa Italije
  • primerja stopnjo industrijskega  razvoja S. in J. Italije
  • pozna  narodnostne manjšine v Italiji

 

Učna enota: SREDNJA EVROPA

Standardi znanja:

  • opredeli pojem Srednja Evropa in na karti /nemi karti pokaže države, naravne enote, pokrajine, reke
  • pozna preoblikovalne procese, ki so oblikovali površje in opiše značilnosti površja velikih naravnih enot
  • primerja gospodarski razvoj in pripradajoče probleme zahodnega dela Srednje Evrope z nekdanjimi socialističnimi državami
  • pozna  proces preobrazbe Porurja  in Šlezije
  • na izbranem primeru pojansi pomen rek za plovbo ter  ogroženost voda zaradi onesnaževanja
  • opredeli gospodarske dejavnosti (turizem, kmetijstvo, promet) v Alpah in okoljske probleme, ki nastajajo
  • pozna jezikovno sestavo in jezikovno politiko Švice 

 

Učna enota: JUGOVZHODNA EVROPA

Standardi znanja:

  •  pozna obseg in na karti/nemi karti pokaže države, velike naravne enote, pokrajine, reke
  • opredeli skupne značilnosti razvoja ter gospodarke probleme izbranih držav
  • pozna  narodnostno sestavo prebivalstva in mednacionalne napetosti

 

Učna enota: VZHODNA EVROPA

Standardi znanja:

  • našteje države, ki jih uvrščamo v regijo
  • pozna  naravne in družbene dejavnike, ki so vplivali na razvoj
  • pozna bistvene značilnosti  nacionalne strukture prebivalstva in pojem rusifikacija

 

 

Učna enota: SLOVENIJA - uvod

Standarde  znanja opredeljuje Predmetni izpitni katalog za mature.

 

Predmet: GEOGRAFIJA – 4. letnik

 

Obseg snovi in minimalni standardi znanja

 

Obseg snovi:

 

·        Geografske značilnosti Slovenije

·        Obča geografija

·        Regionalna geografija sveta: Afrika in Severna Amerika

·        Regionalna geografija Evrope: Severna Evropa in Južna Evropa

 

Standarde znanja določa Predmetni izpitni katalog za splošno maturo.

 

 

 

 

GIMNAZIJA ŠIŠKA
Aljaževa 32, 1000 Ljubljana
gimnazija.siska@guest.arnes.si

DIJAŠKI DOM
http://rez.gimnazija-siska.si/dom/

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Koledar

<<  Oktber 2014  >>
 Po  Ut  St  Tv  Pi  So  Ne 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
1314161819
212223242526