Gimnazija Šiška

 • Povečaj velikost črk
 • Privzeta velikost črk
 • Zmanjšaj velikost črk

Geografija

PDF
 ocenjevanje znanja pri predmetu Geografija

 

V skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah  in v skladu z učnim načrtom za geografijo, predlagamo pri predmetu geografija naslednje kriterije:

  

 1. Pri pouku geografije bodo učenci pridobili ocene z ustnim in pisnim ocenjevanjem.
 2. Pisno ocenjevanje znanja je napovedano.
 3. Ustno ocenjevanje znanja je napovedano za učence s statusom. V ostalih primerih se o tem dogovorijo posamezen učitelj in učenci. Z obsegom snovi, ki bo zajeta v ocenjevanju, učence predhodno seznani učitelj.
 4. Učenci 1., 2. in 3. letnika morajo v šolskem letu pridobiti eno pisno, dve ustni oceni ter eno oceno z alternativnim ocenjevanjem.
 5. Dijaki s pedagoško pogodbo lahko pridobijo po eno oceno v posameznem ocenjevalnem obdobju, oziroma se tematski sklopi določijo v dogovoru. Ocena je pisna ali ustna in se o tem dogovorita učenec in učitelj, ki učenca ocenjuje.
 6. Pri prof. Drmoti so učenci ocenjeni z ustnim ocenjevanjem.
 7. Pri ustnem ocenjevanju dobi učenec tri vsebinsko različna vprašanja. Pri ocenjevanju znanja se upoštevajo naslednji kriteriji: poznavanje geografske lege in branje karte, obvladovanje geografskih pojmov, razumevanje zakonitosti, sklepanje in utemeljevanje.
 8. Z obliko naloge in s kriteriji ocenjevanja pri alternativnem ocenjevanju bo posamezen učitelj seznanil učence pred začetkom izvajanja naloge.
 9. V 4. letniku morajo učenci pridobiti dve ustni in tri pisne ocene. V ocenjevanju so zajete tudi vsebine iz obče in regionalne geografije, ki jih je za ocenjevanje na maturi določil RIC.  Z obsegom snovi, ki bo zajeta v ocenjevanju, učence predhodno seznani učitelj.
 10. Kriterij za ocenjevanje znanja pri pisnem ocenjevanju je naslednji

                   5      88 ali več %

                   4      75 ali več %, manj kot 88 %

                   3      62 ali več %, manj kot 75 %

                   2      50 ali več %, manj kot 62 %

                   1      manj kot 50 %

 1. Učenec, ki v ocenjevalnem obdobju ni dosegel minimalnih standardov, pridobi oceno pisno ali ustno in se o tem dogovori z učiteljem.
 2. Učenec, ki ne pridobi ocene z alternativnim ocenjevanjem v predvidenem roku ima zagovor naloge v roku pridobivanja ocen. Če učenec v tem roku ocene ne pridobi, zaključena ocena ne more biti pozitivna.
 3. Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti so ustni.

 Predmet: GEOGRAFIJA – 1. letnik

 

Obseg snovi in minimalni standardi znanja

 

Tema: GEOGRAFIJA KOT VEDA

Minimalni standardi znanja:

 • opredeli predmet preučevanja geografije
 • pozna pojem geosfera in zna opredeliti geografske elemente, dejavnike in procese

 

Tema:  NASTANEK IN ZGRADBA ZEMLJE

Minimalni standardi znanja:

 • pozna notranje (endogene) in zunanje (eksogene) sile in procese in in zna razložiti njihov pomen za izoblikovanost površja
 • pozna notranjo zgradbo Zemlje in pomen za današnjo razporeditev kontinentov in izoblikovanost površja
 • pozna glavne faze geološkega razvoja Zemlje in pomen za izoblikovanost površja in zna na karti sveta pokazati posamezne enote
 • pozna vrste kamnin po nastanku in pozna njihove glavne značilnosti
 • imenuje tipične kamnine v Sloveniji in domači pokrajini

 

Tema: POVRŠJE ZEMLJE

Minimalni standardi znanja:

 • opiše  zunanje sile in preoblikovalne procese na primerih iz Slovenije in sveta
 • opiše razvoj rečnega, ledeniškega, vetrnega, obalnega reliefa in kraških pojavov ter  jih ovrednoti z vidika človeka
 • s pomočjo skic oziroma slikovnega gradiva prepozna in opiše reliefne oblike
 • razlikuje  pojma Kras in kras

 

Tema: VREME IN PODNEBJE

Minimalni standardi znanja:

 

 • pozna zgradbo atmosfere in njen pomen za življenje
 • razlikuje pojma vreme in podnebje
 • pozna  podnebne elemente in dejavnike
 • razlikuje pojma toplotni pas in podnebni tip
 • opiše značilnosti podnebnih tipov v posameznih toplotnih pasovih in jih pokaže na karti sveta

 

Tema: PRST

Minimalni standardi znanja:

 • pozna nastanek prsti in pedogenetske dejavnike;
 • pozna glavne lastnosti prsti in njihov pomen za rabo tal;
 • ovrednoti vpliv človekove dejavnosti na prsti.

 

 

Tema: RASTLINSTVO

Minimalni standardi znanja:

 • pozna vpliv dejavnikov okolja  na rastlinstvo 
 • ovrednoti  pomen rastlinstva za človeka in vlogo človeka pri ogrožanju in ohranjanju naravnega  rastlinstva
 • opiše značilne vrste rastlinstva po podnebnih pasovih

 

Tema:  VODOVJE

Minimalni standardi znanja:

 • našteje in na katri sveta/Slovenije pokaže območja velikih vodnih površin v različnih agregatnih stanjih
 • pozna pomen vodovja za človeka
 • pozna glavne fizikalne in kemične lastnosti morske vode in pomen za človeka
 • pozna glavne pojme o tekočih vodah
 • opredeli glavne vire onesnaženja voda in ekološke probleme
 • našteje  jezera po nastanku in primere pokaže na karti
 • pozna pomen podtalnice za človeka in problematiko ogrožanja podtalnice v Sloveniji
 • razloži pojem in pomen mokrišč

 

Tema:  PREBIVALSTVO

Minimalni standardi znanja:

 • pozna pojme v zvezi z gibanjem števila prebivalcev
 • opredeli vzroke in posledice selitve prebivalstva in oblike selitev
 • pozna biološke in družbene sestave prebivalstva

 

Tema:  NASELJA

Minimalni standardi znanja:

 • pozna  merila za opredelitev naselij.
 • s pomočjo slikovnega gradiva prepozna in opiše tipe podeželskih naselij v Sloveniji
 • pozna zgradbo mesta ter procese spreminjanja mest

 

Tema: KMETIJSTVO

Minimalni standardi znanja:

 • pozna različne oblike kmetovanja v svetu
 • na primeru iz Slovenije ali sveta označi ekološke probleme pri proizvodnji hrane

 

Tema: ENERGETIKA IN INDUSTRIJA

Minimalni standardi znanja:

 • pozna pomen posameznih energijskih virov za človeštvo nekoč in danes
 • pozna razmestitvene dejavnike industrije
 • s pomočjo tematske karte ali slikovnega gradiva zna analizirati značilnosti  industrijske pokrajine
 • pojasni vpliv industrije na pokrajino

 

Tema: PROMET

Minimalni standardi znanja:

 • pozna vrste prometa in jih primerja med seboj
 • analizira vpliv posameznih vrst prometa na pokrajino

 

Tema: TURIZEM

Minimalni standardi znanja:

 • opredeli pogoje za razvoj turizma
 • označi vpliv turizma na pokrajino, gospodarstvo in življenje ljudi

 

Tema: Trajnostni razvoj

Minimalni standardi znanja:

·        pozna bistvo trajnostnega razvoja

·        pozna osnove za vrednotenje prostora za različne dejavnosti

 

Predmet: GEOGRAFIJA – 2. letnik

 

Obseg snovi in minimalni standardi znanja

 

Učna tema: Razvite države in države v razvoju

Minimalni standardi znanja:

·        našteje kriterije za določanje stopnje gospodarske razvitosti držav

·        našteje dva razloga za razlike v gospodarski razvitosti po svetu

 

Učna tema: Azija

Minimalni standardi znanja:

 • našteje in na karti pokaže regije Azije
 • našteje in na krati pokaže glavne naravne enote Azije
 • našteje in pojasni dejavnike, ki vplivajo na podnebje in rastlinstvo Azije
 • s pomočjo ustreznih klimogramov sklepa o podnebnih tipih in  značilnih rastlinskih pasovih
 • na karti pokaže največje azijske reke, pozna njihove hidrografske značilnosti pomen za poselitev in gospodarstvo
 • razlikuje pojma areičnost in endoreičnost
 • s pomočjo statističnih podatkov opiše glavne značilnosti prebivalstva azijskih držav (poselitev, naravno gibanje,  sestave, urbanizacija)
 • pozna glavna verstva v Aziji in pojasni pomen verske sestave v pokrajini
 • našteje oblike kmetijstva in opiše značilnosti kmetijstva  v Aziji
 • pozna poglavitne gospodarske težnje in politične probleme v Aziji

 

Učna tema: Afrika

Minimalni standardi znanja:

 • našteje in na krati pokaže glavne naravne enote Afrike
 • razlikuje pojma nizka in visoka Afrika in pojasni vpliv tektonike na relief
 • na karti pokaže največje afriške reke in pozna pomen za življenje ljudi
 • našteje dejavnike, ki vplivajo na podnebje Afrike
 • s pomočjo ustreznih klimogramov sklepa o podnebnih tipih in značilnih rastlinskih pasovih
 • poveže zgodovinski razvoj z današnjo gospodarsko in politično podobo
 • našteje in predstavi  oblike kmetovanja v Afriki in našteje glavne kmetijske pridelke za samooskrbo in izvoz
 • na karti omeji sušna območja v Afriki ter razloži vzroke in posledice  sušnosti
 • s pomočjo tematske karte določi glavna rudarska in naftna območja 
 • pozna problematiko enostranske gospodarske razvitosti na primeru plantažnega kmetijstva in rudarstva

 

Učna tema: Latinska Amerika

Minimalni standardi znanja:

·        pozna  pomen "odkritja" Amerike za prvotno prebivalstvo  in Evropejce

·        našteje in na krati pokaže glavne geografske enote Srednje Amerike

·        pojasni naravnogeografske posebnosti Srednje Amerike (podnebje, rastlinstvo, vulkanizem, potresi, hurikani)

·        zna našteti glavne rasne skupine in jih prostorsko umesti

·        predstavi glavne gospodarske probleme v izbranih regijah Srednje Amerike  

·   predstavi probleme latinskoameriških mest  

·        našteje in na krati pokaže glavne naravne enote in največje reke Južne Amerike

·   s pomočjo ustreznih klimogramov opiše glavne tipe podnebja v Južni Ameriki in jih poveže z vegetacijskimi razmerami

·        razloži značilnosti poselitve in gospodarskega razvoja v državah andsko-indijanske Amreike  

·        s pomočjo tematskih kart predstavi gospodarsko usmerjenost Brazilije

·        pozna problematiko pretiranega krčenja tropskega deževnega gozda

 

Učna enota: Severna Amerika

Minimalni standardi znanja:

·        našteje in na krati pokaže glavne naravne enote  in največje reke Severne Amerike

·        s pomočjo klimogramov in tematske karte ugotovi količino in razporeditev padavin in temperature v posameznih območjih Severne Amerike ter  opredeli podnebni tip

·        našteje najpogostejše ujme in pozna vzroke

·        pozna značilnosti naseljevanja in posledice za rasno sestavo ameriškega prebivalstva

·        loči politiko »talilnega lonca« in »multikulturnega» razvoja

·        pozna značilno zemljiško razdelitev v ZDA

·        s pomočjo statisitčnih podatkov  na karti ovrednoti  pomen kmetijstva ZDA  in razlikuje glavne kmetijske  pasove

·        na tematski karti določi najpomembnejše industrijske regije v ZDA in Kanadi  in našteje razmestitvene  dejavnike

·        pozna zgradbo ameriškega velemesta in pojem megalopolis

·        s pomočjo tematskih kart in statističnih podatkov primerja gospodarstvo ZDA in Kanade

 

Učna enota: Avstralija in Oceanija

Minimalni standardi znanja:

 • našteje in na krati pokaže glavne naravne enote  in največje reke v Avstraliji
 • pozna pomen tekočih in podzemeljskih voda za prebivalstvo
 • s pomočjo klimogramov in tematske karte ugotovi količino in razporeditev padavin in temperature v posameznih območjih Avstralij, opredeli podnebni tip ter oblike naravnega rastja
 • pozna politiko Avstralije do priseljencev in prvotnega prebivlastva
 • ovrednoti današnji  položaj avstralskih domorodcev 
 • pozna vzroke za neenakomerno razporeditev prebivalstva
 • pozna oblike kmetijstva v Avstraliji 
 • s pomočjo statističnih podatkov opredeli vlogo Avstralije v  svetovnem gospodarstvu
 • opredli pojem Oceanija in na karti pokaže največje otoke, otočja

 

Učna enota: Polarna območja

Minimalni standardi znanja:

 • na karti pokaže polarna območja
 • pozna naravne pogoje za pojav ledu na Arktiki in Antarktiki
 • pozna okoljske probleme polarnih območij

 

Pojme, ki se nanašajo na naravne enote, obravnavane države, mesta, obravnavane pokrajine, reke, jezera morajo učenci pokazati/označiti na fizični oziroma tematski karti ter na nemi karti.

Predmet: GEOGRAFIJA – 3. letnik

 

Obseg snovi in minimalni standardi znanja

 

Učna enota: EVROPA

Minimalni standardi znanja:

 • na karti pokaže in imenuje večje  polotoke, otoke, morja, zalive in morske ožine Evrope ter ovrednoti njihov pomen za prebivalstvo
 • opiše nastanek, značilnosti obal in njihov pomen za človeka ter posamezne tipe pokaže na karti
 • pozna značilnosti geološke zgradbe Evrope ter na karti / nemi karti pravilno pokaže in imenuje pomembnejše (večje) gorske sisteme, nižine in kotline v Evropi ter opiše njihov nastanek

 

 • pojasni pomen posameznih podnebnih dejavnikov
 • s pomočjo klimogramov imenuje in opiše različne tipe podnebja v Evropi, pozna njihovo prostorsko razširejnost

 

 • s pomočjo tematskih kart označi značilne tipe naravnega rastlinstva v Evropi v različnih podnebnih razmerah

 

 • na karti/nemi karti  pokaže najpomembnejše evropske  reke
 • na fizični karti/nemi karti pokaže/imenuje večja jezera v Evropi

 

 • na karti pokaže najbolj gosto poseljena območja v Evropi in razloži vzroke za takšno razporeditev prebivalstva, pozna pojem osrednje in robno območje
 • pozna vzroke za migracijske tokove v Evropi v obdobju po drugi svetovni vojni
 • navede cilje povezovanja evropskih držav 
 • opredeli najpomembnejše smeri prometnih tokov

 

Učna enota: SEVERNA EVROPA

Minimalni standardi znanja:

 • pozna pojem in pokaže na karti/nemi karti države
 • označi procese, ki so vplivali na odlikovanje reliefna v S.Evropi 
 • pozna pomen podnevbnih dejavnikov in pomen podnebja za poselitev, kmetijstvo, promet in turizem
 • pozna glavne enirgijske vire in bistvene značilnosti njihove energijske politike
 • pozna probleme preobrazbe industrije  na Švedskem in Finskem
 • opredeli pojav kislega dežja v Skandinaviji; pozna vzroke, posledice in načine reševanja okoljskih problemov in to primerja s Slovenijo
 • pozna posledice pretiranega ulova z vidika naravnega ravnotežja in možnosti za prihodnost
 • pojasni problematiko narodnostne sestave pribaltskih držav

 

 

Učna enota: ZAHODNA EVROPA

Standardi znanja:

 • definira pojem in pokaže na karti/nemi karti države, naravne enote, pokrajine
 • pojasni izoblikovanost površja Zahodne Evrope
 • pozna podenbje Zahodne Evrope
 • opredeli glavne značilnosti gospodarskega razvoja Zahodne Evrope vrednoti pomen naravnogeografskih značilnosti  za razvoj  kmetijstva  in industrije
 • pozna značilnosti preobrazbe industrije v Veliki Britaniji in Belgiji
 • pozna porblematiko izseljevanja Ircev  in sodobni razvoj Irske
 • pojasni »Severno irsko vprašanje«
 • pozna dejavnike za razvoj  nizozemskega kmetijstva in ga primerja s  s slovenskim
 • pozna strukturo prebivalstva  v Belgiji
 • predstavi značilnosti strukture francoskega gospodarstva
 • predstavi nacionalno sestavo Francije  in značilnosti centralistične ureditve

 

Učna enota: JUŽNA EVROPA

Standardi znanja:

 • opredeli pojem in na karti/nemi karti pokaže posamezne države, naravne enote, reke
 • primerja razvitost turizma v Grčiji,  Italiji, Franciji in Španiji  in pozna okoljske probleme, ki jih povzroča ta dejavnost
 • opiše možnosti za razvoj  kmetijstva  v Italiji, Grčiji in na Iberskem polotoku
 • pozna problematiko nacionalne sestave Iberskega polotoka
 • opiše posebnosti  reliefa Italije
 • primerja stopnjo industrijskega  razvoja S. in J. Italije
 • pozna  narodnostne manjšine v Italiji

 

Učna enota: SREDNJA EVROPA

Standardi znanja:

 • opredeli pojem Srednja Evropa in na karti /nemi karti pokaže države, naravne enote, pokrajine, reke
 • pozna preoblikovalne procese, ki so oblikovali površje in opiše značilnosti površja velikih naravnih enot
 • primerja gospodarski razvoj in pripradajoče probleme zahodnega dela Srednje Evrope z nekdanjimi socialističnimi državami
 • pozna  proces preobrazbe Porurja  in Šlezije
 • na izbranem primeru pojansi pomen rek za plovbo ter  ogroženost voda zaradi onesnaževanja
 • opredeli gospodarske dejavnosti (turizem, kmetijstvo, promet) v Alpah in okoljske probleme, ki nastajajo
 • pozna jezikovno sestavo in jezikovno politiko Švice 

 

Učna enota: JUGOVZHODNA EVROPA

Standardi znanja:

 •  pozna obseg in na karti/nemi karti pokaže države, velike naravne enote, pokrajine, reke
 • opredeli skupne značilnosti razvoja ter gospodarke probleme izbranih držav
 • pozna  narodnostno sestavo prebivalstva in mednacionalne napetosti

 

Učna enota: VZHODNA EVROPA

Standardi znanja:

 • našteje države, ki jih uvrščamo v regijo
 • pozna  naravne in družbene dejavnike, ki so vplivali na razvoj
 • pozna bistvene značilnosti  nacionalne strukture prebivalstva in pojem rusifikacija

 

 

Učna enota: SLOVENIJA - uvod

Standarde  znanja opredeljuje Predmetni izpitni katalog za mature.

 

Predmet: GEOGRAFIJA – 4. letnik

 

Obseg snovi in minimalni standardi znanja

 

Obseg snovi:

 

·        Geografske značilnosti Slovenije

·        Obča geografija

·        Regionalna geografija sveta: Afrika in Severna Amerika

·        Regionalna geografija Evrope: Severna Evropa in Južna Evropa

 

Standarde znanja določa Predmetni izpitni katalog za splošno maturo.

 

 

 

 

GIMNAZIJA ŠIŠKA
Aljaževa 32, 1000 Ljubljana
gimnazija.siska@guest.arnes.si

DIJAŠKI DOM
http://dom.gimnazija-siska.si/

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Koledar

<<  Februr 2018  >>
 Po  Ut  St  Tv  Pi  So  Ne 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728